Quy định sử dụng

Quy định áp dụng

“Pronade Puronedo” (dưới đây gọi tắt là “Dự án và quản lý phần mềm”), Công ty TNHH Zainasu là một dịch vụ bình luận hạn cung cấp. Cho người tin dùng dịch vụ này, Hiệp định này sẽ được áp dụng.

Bản quyền

“(Nói chung, ngay bên dưới đây gọi là” gọi là dữ liệu “) nội dung của cơ sở dữ liệu cấu hình và các điều khoản bình luận được bồi bổ bởi bản quyền dịch vụ giai đoạn này liên quan đến Công ty Công ty TNHH Zainasu Dự án và quản lý phần mềm và là tác giả của nội dung.

Mục đích của việc tin dùng

Người tin dùng, miễn là mục đích cá nhân, bạn có cách áp dụng dịch vụ này.

Công bố

Thông báo biếu người sử dụng về dịch vụ này được thực hiện bằng cách đăng trong dịch vụ này trên màn hình.

Cấm

  • Đối với dịch vụ này, chúng mình không thể tin dùng, ví dụ như sau.
  • Sử dụng biếu mục đích lợi nhuận
  • Trừ trường hợp đặc biệt của luật bản quyền có giải pháp tin dùng người giữ bản quyền của giấy phép mà không làm việc, trùng lặp dữ liệu vượt quá phạm vi quy định trong Hiệp định này, để tích lũy, dịch thuật, xuất bản, thanh lý, truyền tải, tặng vay và sửa đổi chẳng hạn như, Công ty TNHH Zainasu hoặc một bên thứ ba, tin dùng nào vi phạm quyền nắm bắt trí tuệ về quyền nhãn hiệu hàng hóa, vv
  • Công ty TNHH Zainasu hoặc tài sản của bên thứ ba, tin dùng để vi phạm quyền riêng tư hoặc các quyền khác.
  • Sử dụng mà chúng ta có khả năng sử dụng đối với mỗi người trong số những vấn đề trên, tin dùng các công ty khác xét thấy không phù hợp.

Các biện pháp trong trường hợp vi phạm

Nếu chúng ta có thiệt hại tặng Công ty bởi người tin dùng là vi phạm thỏa thuận này, chúng tôi sẽ và rằng nó có cách thực hiện các yêu cầu bồi thường thiệt hại biếu người sử dụng. Bên cạnh đó, nếu người sử dụng có một dữ liệu và bản sao tác phẩm thu được bằng cách áp dụng trái phép dịch vụ này, người dùng sẽ được xử lý theo hướng dẫn của chúng tôi.

Giới kết quả tốt quảng cáo

Thỏa thuận giữa các nhà quảng cáo mà người dùng thực hiện thông qua quảng cáo đã được đăng tải trên dịch vụ này là các giao dịch trực tiếp giữa người dùng và nhà quảng cáo. Mặc dù người dùng đã phải chịu đựng một sự kiện hư hỏng, Công ty không chịu nhiệm vụ.

Các liên kết đến các trang địa chỉ bán hàng trực tuyến khác

Người tin dùng, bởi một liên kết từ dịch vụ này, chứ không phải dưới sự kiểm soát của chúng tôi, bạn có cơ hội truy cập vào các trang địa chỉ bán hàng trực tuyến khác ngoài dịch vụ này (dưới đây gọi là “các trang địa chỉ bán hàng trực tuyến khác”).

Công ty, liên quan đến các nội dung của các trang web khác với, không chịu bất kỳ nhiệm vụ.

Các dịch vụ như một sự sửa đổi

Công ty, trước để sửa đổi hầu hết hoặc một phần của dịch vụ này mà không cần công bố trước, bạn có thể ngừng hoặc tạm đình chỉ, hoặc chấm dứt. Chúng tôi biến đổi của dịch vụ này, chậm trễ, ngăn chặn, đình chỉ, không chịu bất kỳ có trách nhiệm biếu người áp dụng sự tôn trọng đến cùng với.

Không chất lượng

Công ty, tính chính xác của các nội dung của dịch vụ này và dữ liệu, tính toàn vẹn, an toàn, tất cả biếu tiện ích, không được bảo đảm. Vui lòng tin dùng thuộc có chức năng của chính người dùng.

Thay đổi đối với Điều khoản

Điều khoản có cơ hội biến đổi bất cứ lúc nào. Quy định sau khi sửa đổi có hiệu lực kể từ thời điểm chúng ta đăng tải trên dịch vụ này trên màn hình, con người sẽ phải chịu này.

Luật, Cơ quan

Hiệp định này được hiểu theo luật pháp của Nhật, trong trường hợp quan trọng phải kiện tụng liên quan đến Hiệp định này đã xảy ra, và Tòa án quận Tokyo sơ thẩm thẩm quyền riêng của các tòa án.